Katedra Neofilologii

Dydaktyka

Dydaktyka

Filologia angielska
sylwetka absolwenta

Absolwent filologii angielskiej zna: (i) odmiany tłumaczeń, techniki i strategie tłumaczeniowe, (ii) stylistyczne, gatunkowe i specjalistyczne odmiany języka, (iii) teorię przekładu z zakresu tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, oraz pisemnych i ustnych. Ponadto Absolwent potrafi: (i) biegle posługiwać się językiem obcym w mowie i w piśmie, oraz (ii) tłumaczyć na poziomie profesjonalnym teksty w języku pisanym i mówionym, z uwzględnieniem różnic kulturowych. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, turystyce i sektorze usług wymagającej dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka angielskiego w szkole (po ukończeniu specjalizacji przygotowanie pedagogiczne). 

Filologia germańska
sylwetka absolwenta

Absolwent filologii germańskiej zna: (i) odmiany tłumaczeń, techniki i strategie tłumaczeniowe, (ii) stylistyczne, gatunkowe i specjalistyczne odmiany języka, (iii) teorię przekładu z zakresu tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, oraz pisemnych i ustnych. Ponadto Absolwent potrafi: (i) biegle posługiwać się językiem obcym w mowie i w piśmie, oraz (ii) tłumaczyć na poziomie profesjonalnym teksty w języku pisanym i mówionym, z uwzględnieniem różnic kulturowych. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, turystyce i sektorze usług wymagającej dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka niemieckiego w szkole (po ukończeniu specjalizacji przygotowanie pedagogiczne). 

W Katedrze Neofilologii prowadzone są następujące kierunki studiów (charakterystyka modułów przekierowuje do pierwotnej głównej strony Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego, która jest w trakcie przebudowy i zostanie zaktualizowana – aktualne plany zajęć studiów na kierunkach: Filologia angielska i germańska dostępne są w zakładce”Plany zajęć – BOS Nr 2″ pod adresem: www.wfp.uniwersytetradom.pl):

Filologia – specjalność filologia angielska (studia pierwszego stopnia)

– moduł nauczycielski

– moduł translatorski

Filologia – specjalność filologia germańska (studia pierwszego stopnia)

– moduł nauczycielski

– moduł translatorski

Filologia – specjalność filologia angielska (studia drugiego stopnia)

 

– moduł nauczycielski

– moduł translatorski

Lingwistyka stosowana  (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) – nowy kierunek 2021/2022 został uruchomiony!

LINGWISTYKA STOSOWANA  – DROGĄ DO GLOBALNEGO ŚWIATA

(studia stacjonarne I stopnia – profil praktyczny)

 

Studiując kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA pozyskasz wiedzę, kompetencje i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Znajomości języków angielskiego i niemieckiego na poziomie C1 oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, rosyjski) na poziomie B2
 • stosowania języka jako podstawowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej,
 • teorii oraz technik przekładu pisemnego i ustnego,
 • tłumaczeń specjalistycznych w dziedzinach: prawa, w handlu, ekonomii, komunikacji międzynarodowej, kinematografii oraz teatru,
 • literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 • specjalistycznego słownictwa z zakresu języka biznesowego, prawniczego, turystycznego i menadżerskiego oraz literatury, koniecznego do wykonywania zawodu tłumacza,

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Katedra Neofilologii) UTH Rad zapewni Ci:

 • Zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy w międzynarodowym środowisku pracy w charakterze tłumacza ustnego i pisemnego lub korespondenta międzynarodowego
 • Zdobycie kompetencji zawodowych zapewniających pracę w strukturach sądowniczych, międzynarodowych, dyplomatycznych, politycznych, lub jednostkach administracji centralnej i samorządu terytorialnego, szczególnie tych związanych ze współpracą zagraniczną
 • Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu szeroko rozumianych tłumaczeń
 • Zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności w przyszłej pracy zawodowej podczas praktyk zawodowych w biurach tłumaczeń, kancelariach prawniczych, urzędach administracji państwowej, sądach, instytucjach dyplomatycznych oraz przedsiębiorstwach zagranicznych
 • Szerokie możliwości korzystania ze stypendiów i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ np.: na uczelniach w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier oraz Włoch
 • Studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

 

Jako absolwent lingwistyki stosowanej z tytułem  licencjata będziesz dobrze przygotowana/przygotowany dopodjęcia pracy jako tłumacz przysięgły, sądowy, podsłuchowy lub biegły w służbach mundurowych: Policji, Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej, CBA, ABW, CBŚ, Służbach Ochrony Lotniska, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, jak również w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i firmach prywatnych. Będziesz mogła/ mógł także rozwijać swoje umiejętności na językowych studiach magisterskich.

  Tłumacze ustni i pisemni oraz korespondenci międzynarodowi zatrudnienie znajdą też w organizacjach pozarządowych, jako specjaliści np. od spraw związanych z korespondencją międzynarodową, handlem zagranicznym, kinematografią oraz w lokalnych biurach tłumaczeń, a także posiadają kwalifikacje aby zostać pracodawcami. Członkostwo w Unii Europejskiej sprawia, że wielu przedsiębiorców z Polski przenosi swoje firmy, bądź rozszerza swoją działalność o kolejne kraje wspólnoty.

 

  

ZOSTAŃ TŁUMACZEM

-WIELOJĘZYCZNOŚĆ i UMIĘDZYNARODOWIENIE TO DROGA DO SUKCESU