Katedra Neofilologii

Kadra

Kadra

Profesor w Katedrze Neofilologii.

Zainteresowania naukowe: 

 • morfologia, składnia i semantyka języka angielskiego i polskiego,
 • współczesne paradygmaty językoznawcze: językoznawstwo generatywne i językoznawstwo kognitywne,
 • filozofia i metodologia językoznawstwa,
 • poetyka kognitywna

Henryk Kardela – wykaz publikacji [plik pdf]

ORCID

Profesor w Katedrze Neofilologii (literaturoznawstwo angielskie).

Zainteresowania naukowe: współczesne literaturoznawstwo angielskie, imagologia, literatura i kultura angielskiego obszaru językowego.

Anton Pokrivcak – wykaz publikacji [plik zip]

ORCID

 

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa angielskiego, absolwentka kierunków: filologia klasyczna i filologia angielska.
 • Adiunkt w Katedrze Neofilologii Wydziału Filologiczno – Pedagogicznego UTH Radom,
 • Kierownik Katedry Neofilologii, Prodziekan Wydziału Filologiczno – Pedagogicznego.
 • Wydziałowy Koordynator programu Erasmus +.
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma wydziałowego Radomskie Studia Filologiczne.

Doświadczenie dydaktyczne:

 • nauczyciel akademicki

Nauczane przedmioty:

Historia literatury angielskiej, Wstęp do literaturoznawstwa, Wybrane zagadnienia z historii literatury anglojęzycznej, Wybrane zagadnienia z historii literatury amerykańskiej, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego, Seminarium dyplomowe – filologia angielska I i II stopnia,

Język łaciński i kultura antyczna – medycyna, filologia polska,

 • nauczyciel języka angielskiego (szkolnictwo podstawowe i średnie),
 • nauczyciel języka łacińskiego i starożytnej greki (szkolnictwo średnie).

Wyjazdy zagraniczne:

– program COMENIUS – projekt: Creative Methodology for the Classroom, Canterbury, Anglia (2008),

– program ERASMUS – projekt: British Language and Culture in Primary Teaching, Cambridge, Anglia  (2017),

– program ERASMUS + – projekt: Aktywne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako alternatywa dydaktyczna, Irlandia, Cypr, Włochy, Anglia (2020- obecnie),

– program ERASMUS + – wyjazdy na stypendia (od 2010 – obecnie): Uniwersytet Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja, Uniwersytet Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja, Uniwersytet Trnawski w Trnawie, Słowacja, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach, Czechy, Uniwersytet Heinricha Heinego w Dusseldorfie, Niemcy.

 

Projekty, programy, tłumaczenia:

– autorstwo i realizacja projektów unijnych w ramach programów: Comenius, Erasmus i Erasmus +,

–    współautorstwo nowych kierunków studiów,

–    tłumaczenia dyplomów honoris causa z języka polskiego na łaciński (2014),

– tłumaczenia konferencyjne: Edukacja-Technika-Informatyka w budowaniu lepszej przyszłości (2018),

– tłumaczenie dokumentów administracyjnych związanych z pracą Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu (na bieżąco).

Zainteresowania badawcze:

Powieść wiktoriańska, jej kompozycyjne dominanty oraz recepcja prozy dziewiętnastowiecznej w literaturze postmodernistycznej, kategoria czasoprzestrzeni w literaturze oraz konstrukcja narracji, recepcja antyku w brytyjskiej powieści dziewiętnastowiecznej, kategoria intermedialności, transtekstualności, kartografia i geografia literacka. 

Agata Buda – wykaz publikacji [plik pdf]  

ORCID

 

 

Asystent dydaktyczny w Katedrze Neofilologii.

Zainteresowania naukowe: literatura angielska XIX wieku,  zagadnienia związane z tłumaczeniami specjalistycznymi j. angielskiego.

Anna Włodarczyk – wykaz publikacji [plik pdf]

Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Neofilologii.

Zainteresowania naukowe: nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego, współczesne językoznawstwo angielskie.

Karolina Ditrych – wykaz publikacji [plik pdf]

Zainteresowania badawczo-naukowe: narratologia i językoznawstwo kognitywne

Asystent dydaktyczny w Katedrze Neofilologii. 

Zainteresowania badawcze: psychologia języka, empatia, multimodalność oraz rola i tożsamość odbiorcy w narracjach nowych mediów, personifikacja postaci, game studies, storytelling.

Bartosz Dudek – wykaz publikacji [plik pdf]

Asystent dydaktyczny w Katedrze Neofilologii. 

Zainteresowania dydaktyczne: dydaktyka nauczania języka angielskiego, projekty międzynarodowe

Magdalena Dygała – wykaz publikacji [plik pdf]

Asystent dydaktyczny w Katedrze Neofilologii.

Zainteresowania naukowe: współczesne językoznawstwo angielskie (fonetyka praktyczna), dystopie w literaturze i kulturze, kulturowe aspekty rocka.

Krzysztof Figura – wykaz publikacji [plik pdf]

 

Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Neofilologii.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego

Adiunkt w Katedrze Neofilologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

 Przebieg kariery naukowej:

 • 2000 – Magisterium –Instytut Anglistyki, KatolickiUniwersytet Lubelski w Lublinie (na podstawie pracy:  PeriphrasticCausative Constructions in Middle English)
 • 2015 – Doktorat – ZakładJęzykoznawstwa Kulturowego, Instytut Anglistyki UMCS w Lublinie (na podstawie rozprawy:English Periphrastic Causative Constructions as Gender-Based Expressions of Human Experience in F. Scott Fitzgerald’s Novels “The Beautiful and Damned” and “Tender Is the Night”, promotor: prof. dr hab. Przemysław Łozowski)

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2000-2002  – XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie
 • 2002-2007 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • 2003-2007 – Ministerstwo Finansów w Warszawie
 • 2007- 2010 – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu
 • od 2010 – Zakład Anglistyki w Katedrze Neofilologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zainteresowania naukowe: Socjolingwistyka, gramatyka diachroniczna, translatoryka.

Rafał Gołąbek – wykaz publikacji [plik pdf]

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa germańskiego (z elementami medioznawstwa).

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Neofilologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH Rad.

Zainteresowania naukowe:

twórczość filozoficzno-literacka Waltera Benjamina (1892-1940), korespondencja literatury i innych sztuk (intermedialność), filozofia języka, narratologia, warsztat pracy tłumacza oraz nowoczesne technologie IT w tłumaczeniach z i na różne języki obce.

Założyciel i opiekun Koła Naukowego Germanistów G-ERM działającego w Katedrze Neofilologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH Rad. 

Redaktor języka niemieckiego w wydziałowym czasopiśmie naukowym „Radomskie Studia Filologiczne” 

Rozwój naukowy:

 • Magisterium (2008): Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie – Instytut Filologii Germańskiej KUL w Lublinie, praca magisterska w zakresie współczesnego literaturoznawstwa germańskiego.
 • Studia podyplomowe z zakresu teorii i praktyki tłumaczeń j. niemieckiego w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie 2008/2009.
 • Doktorat (2012): Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie (neofilologiczne studia doktoranckie w latach 2008-2012 – Wydział Humanistyczny), rozprawa doktorska w zakresie współczesnego literaturoznawstwa germańskiego z elementami medioznawstwa. 
 • Studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej                     im. Tadeusza Kościuszki, Kolegium Nauk Społecznych 2019-2021.                                                                                                                                     
 • Dydaktyka akademicka: 

2009 – 2013 praktyka zawodowa w ramach studium doktoranckiego dla neofilologów UMCS – zajęcia dydaktyczne w zakresie: PNJN ćwiczenia kompozycyjne, ćwiczenia dyskursywno-receptywne.

Tłumacz konsekutywny/symultaniczny DE<>PL 2012 – 2014 – prowadzenie zajęć w ramach projektu UE „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy – Przygotowanie do zawodu tłumacza symultanicznego w zakresie języka niemieckiego”, praktyki – tłumacz symultaniczny DE<>PL – prowadzenie praktyk z zakresu tłumaczeń symultanicznych j. niemieckiego w ramach projektu UE „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy – Przygotowanie do zawodu tłumacza symultanicznego w zakresie języka niemieckiego”. 

Październik 2013 do chwili obecnej – adiunkt w Zakładzie Germanistyki w Katedrze Neofilologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

Aktualnie nauczane przedmioty

– Kulturoznawstwo niemieckiego obszaru językowego 

– Fonetyka praktyczna 

– Historia niemieckiego obszaru językowego 

Wyjazdy zagraniczne do uczelni partnerskich w celu realizacji zajęć dydaktycznych/warsztatów:

Stypendium w ramach programu Erasmus – Staff Mobility for Teaching:   

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Niemcy, 16-20.07.2017r. 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Niemcy, 15-19.01.2018r.

Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz, Austria, 22-26.01.2018r. 

Warsztaty projektowe z niemieckiego języka prawnego – zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach projektu UE PO WER „Kompetencje kluczem do kariery WF-P” realizowanego na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym UTH Rad. (III edycje 2016-2019 www.kkk.uniwersytetradom.pl).

Rynek pracy – branża translatorsko-menedżerska:

 Polsko-Niemiecka Fundacja Opieki w Lublinie, o3d Systems Sp. z o.o. – asystent, project manager i tłumacz pisemny oraz ustny j. niemieckiego w latach 2008-2013. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA:
1. Wizyta w laboratorium tłumaczeń symultanicznych UMCS w Lublinie pod hasłem: Zawód – TŁUMACZ
SYMULTANICZNY – 15.01.2014r. Celem wyjazdu było zapoznanie studentów germanistyki Wydziału
Filologiczno-Pedagogicznego UTH Radom ze specyfiką zawodu tłumacza symultanicznego
(kabinowego/konferencyjnego), dydaktyką jakości nauczania tłumaczenia symultanicznego oraz
infrastrukturą umożliwiającą prowadzenie takich zajęć (kabiny tłumaczeniowe).
2. Zorganizowanie warsztatów translatorskich dla studentów germanistyki WF-P z tłumaczem literatury
niemieckojęzycznej, p. Ryszardem Wojnakowskim (26.03.2014r.).
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/sup/lyr/dag/rys.html.
3. Projekt filmu kierunkowego – filologia germańska UTH Rad. (kwiecień 2015r. – wspólnie z dr R. Lisem
oraz mgr S. Kwintalem).
4. Organizacja wyjazdu dla studentów FG na spotkanie literackie z pisarzem szwajcarskim Klausem
Merzem oraz jego tłumaczami – Dom Literatury w Warszawie (3.03.2016r.).
5. Projekt filmu kierunkowego wspólnie z mgr S. Kwintalem (maj 2016r.): Erasmus +
Austauschprogramm (UTH Radom- HHU Düsseldorf).
6. Współorganizacja edycji (I-Edycja 2016, II-Edycja 2017, III-Edycja 2018, IV-Edycja 2019)
„Warsztatów Germanistycznych” dla studentów, nauczycieli języków obcych oraz dla młodzieży szkolnej
(wspólnie z dr M. Nowak) na WF-P.
7. Współautor oraz koordynator działań na kierunku: Filologia Germańska w projekcie unijnym dla
szkolnictwa wyższego POWR.03.01.00-00-K205/16 „Kompetencje kluczem do kariery WF-P” (2016-2019) –
część filologiczna: warsztaty z tłumaczenia środowiskowego (j. niemiecki), niemiecki język prawny,
szkolenia z narzędzi CAT, wizyty studyjne w szkołach językowych i biurach tłumaczeń.
/www.kkk.uniwersytetradom.pl/.
8. Asystent Koordynatora Wydziałowego w projekcie unijnym dla szkolnictwa wyższego
POWR.03.05.00-00-Z105/17 „Zintegrowany Program UTH Rad.” Zad. 2 Włączenie wykładowców
z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w UTH Rad. (2018-2021) – część filologiczna:
rekrutacja i organizacja pracy wykładowców z Austrii, Niemiec oraz ze Słowacji prowadzących wykłady
otwarte w zakresie dydaktyki dialektów i tłumaczeń artystycznych języka angielskiego oraz języka
niemieckiego na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym UTH Rad. /z105wfp.uniwersytetradom.pl/.
Granty oraz nagrody:
2015: Grant MNiSzW na druk monografii: Nähe und Ferne. Fotografische Implikationen und ihre
Anwendungsbereiche in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur [pl. Przybliżanie i oddalanie.
Fotograficzne implikacje oraz obszary ich zastosowań we współczesnej literaturze
niemieckojęzycznej), Wydawnictwo UTH Radom 2015, s. 214. ISBN: 978-83-7351-756-1.
2017: Nagroda III stopnia Rektora UTH w Radomiu za działalność organizacyjną.

Jacek Kowalski – wykaz publikacji [plik pdf] 

ORCID 

Asystent dydaktyczny w Katedrze Neofilologii

Magister filologii germańskiej, nauczycielka języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem, pasjonat nauczania języka niemieckiego w najmłodszych grupach wiekowych.

Aktualnie nauczane przedmioty w Zakładzie Germanistyki:

Metodyka nauczania wczesnoszkolnego

Dydaktyka przedmiotu

Przebieg kariery naukowej:

 • 1998 – Magisterium – Uniwersytet Warszawski ( promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz)
 • 2007 – Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora maturalnego z języka niemieckiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
 • 2008 – Studia podyplomowe – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
 • 2011 – Studia podyplomowe – Informatyka i technologie komunikacyjne w szkole – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 1995: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu
 • 1998-2001: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu
 • 2007-2011: Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu
 • od 2014: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Magister filologii angielskiej, nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem

Zainteresowania dydaktyczne:

Nauczanie języka angielskiego jako obcego, stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego

Aktualnie nauczane przedmioty:

 • PNJA Słuchanie i Mówienie
 • PNJA Pisanie

Przebieg kariery naukowej:

 • 2011 – Magisterium – Uniwersytet Warszawski (promotor: dr Franciszek Lyra)
 • 2016 – Studia podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011-2017: Funny English, Radom
 • 2016-2017: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu
 • 2017-2018: Nova, Centrum Edukacyjne
 • 2019- obecnie: Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Radomiu
 • 2019- ocenie: Cosinus, Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych
 • od 2021: Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa germańskiego

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Neofilologii  Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH Rad.

Rozwój naukowy: 

 1. Doktorat w zakresie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa germańskiego na podstawie dysertacji pt: Essayistisches und publizistisches Werk von Heinrich Böll (Eseistyczne i publicystyczne dzieło Heinricha Bölla). Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej. Promotorem rozprawy doktorskiej był Pan prof. dr hab. Zbigniew Światłowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego (2014).
 2.    Magisterium na podstawie pracy pt:Die Bewältigung der NS-Vergangenheit in der deutschen Literatur der Söhne- und Enkelgeneration (Rozliczenie z nazistowską przeszłością w literaturze niemieckiej generacji synów i wnuków). Filologia Germańska, UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Zakład Literaturoznawstwa (2011).
 3. Translatoryka, Ruhr – Universität Bochum. Studia zakończone egzaminem państwowym w IHK Düsseldorf i zaprzysiężeniem w Sądzie Krajowym w Bochum/Essen jako tłumacza biegłego języków: polski, włoski. Specjalizacja: tłumaczenia ustne: prawo karne, cywilne i administracyjne (2000).

Droga zawodowa:

Wykłady gościnne oraz zajęcia dydaktyczne na Heinrich Heine Universität zu Düsseldorf w ramach programu Erasmus+ 2015.

Praca na stanowisku nauczyciela akademickiego, adiunkta / Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Neofilologii, Zakład Germanistyki (2011 – do chwili obecnej).

Praca na stanowisku nauczyciela kontraktowego j. niemieckiego / XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów w Radomiu (2016 – do chwili obecnej).

Praca na stanowisku nauczyciela kontraktowego j. niemieckiego oraz j. włoskiego / Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 7 (PG 1 oraz IX LO) w Radomiu (2008 – do chwili obecnej).

Praca na stanowisku nauczyciela kontraktowego j. niemieckiego / Publiczne Gimnazjum nr 6, w Radomiu (2009-2011).

Współpraca z DDK Empik School jako Lektor j. niemieckiego w projekcie Szkolenia językowego Służb Mundurowych (2009-2011).

Współpraca z Biurem Tłumaczeń Lingua–Nova Recklinghausen / Niemcy, jako tłumacz ustny i pisemny języka polskiego i włoskiego (2002-2008).

Praca z organami ścigania Landu Nadrenia Północna Westfalia jako tłumacz policyjny podsłuchowy oraz jako biegły tłumacz sądowy przy Sądzie Krajowym w Bochum Essen ds. języka polskiego i włoskiego (2002-2008).

 Obszary zainteresowań naukowych:

Współczesna literatura germańska: Problem rozliczenia z przeszłością nazistowska w literaturze. Postawa społeczeństwa niemieckiego w powojennej literaturze. Historie miłosne w literaturze

Aktualnie nauczane przedmioty:

Literatura niemiecka, seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo germańskie)                       

Warsztaty projektowe z tłumaczenia środowiskowego (j. niemiecki) – zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach projektu UE PO WER „Kompetencje kluczem do kariery WF-P” realizowanego na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym UTH Rad. (III edycje 2016-2019 www.kkk.uniwersytetradom.pl)

 Działalność organizacyjna:

Organizacja edycji  (I-Edycja 2016, II-Edycja 2017) „Warsztatów Germanistycznych” dla studentów, nauczycieli języków obcych oraz dla młodzieży szkolnej na WF-P.

Stała współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi w Niemczech (HHU Düsseldorf).

Matylda Nowak – wykaz publikacji [plik pdf]

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Neofilologii.

Zainteresowania naukowe:

Literaturoznawstwo amerykańskie: literatura afroamerykańska, literatura dziecięca, relacje tekstu i obrazu we współczesnych książkach obrazkowych, crossover fiction.

Ewa Klęczaj-Siara – wykaz publikacji [plik pdf]

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Neofilologii.

Zainteresowania badawcze: leksykografia, współczesne językoznawstwo angielskie.

Anna Stachurska – wykaz publikacji [plik pdf]

ORCID 

Asystent dydaktyczny w Katedrze Neofilologii.

 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Neofilologii 

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania badawcze dr Iwony Zamkowskiej koncentrują się wokół problemu wolności religijnej, w szczególność w odniesieniu do systemu edukacji Stanów Zjednoczonych. Autorka bada kwestie relacji między państwem a kościołem, w tym uregulowań prawnych na szczeblu państwowym, ministerialnym, dystryktów i poszczególnych szkół oraz wynikających z nich praw uczniów, nauczycieli i rodziców a także zakres swobód i ograniczeń obowiązujących  związki i organizacje religijne  we współpracy ze szkołami państwowymi. Interesują ją także zagadnienia związane ze światopoglądem religijnym oraz systemem wartości w społeczeństwie amerykańskim. Do jej największych osiągnieć należy wydana w 2020 roku monografia Religious Liberty in the Educational System of the United States.

Iwona Zamkowska – wykaz publikacji [plik pdf]

ORCID