Katedra Neofilologii

Informacje Ogólne

Katedra Neofilologii prowadzi działalność naukowo-badawczą zgodną z jego profilem i programem naukowym. Główne obszary badań prowadzonych w Katedrze Neofilologii to tematy badawcze z zakresu współczesnego literaturoznawstwa oraz językoznawstwa angielskiego                     i niemieckiego, kulturoznawstwa i literatury w dydaktyce języków obcych, interkulturowości angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, medioznawstwa angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, przekładoznawstwa z uwzględnieniem nowoczesnych technologii wspomagających przekład oraz dydaktyki jakości w nauczaniu tłumaczeń z i na język obcy. Wyniki tych badań przedstawiane są na konferencjach       w kraju i za granicą. Stają się także podstawą publikacji w renomowanych i uznanych w środowiskach naukowych czasopismach polskich oraz zagranicznych.