Katedra Neofilologii

Projekt POWER

Pod koniec I kwartału 2018r. Wydział otrzymał informację o przyznaniu dofinansowania na działania zaplanowane w ramach „Zintegrowanego Programu UTHRad”

Projekt „Zintegrowany Program UTHRad.” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: od 02.04.2018 r. do 31.03.2022 r. (lub do 30.06.2022r. – w zależności od decyzji NCBiR)

Projekt „Zintegrowany Program UTHRad.” realizowany jest na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na sześciu wydziałach Uczelni. Na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym realizowane będą niezależnie od siebie dwa zadania skierowane do:

  • kadry dydaktycznej Katedry Pedagogiki i Psychologii (Zadanie 1)
  • studentów kierunku Filologia, specjalność: Filologia angielska i germańska   (Katedra Neofilologii) (Zadanie 2)

Cele szczegółowe projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” przewidziane    do realizacji na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym:

Zadanie 1 (Pedagogika): podniesienie kompetencji zawodowych kadry dydaktycznej Katedry Pedagogiki i Psychologii pozwalające na uzupełnienie treści programowych zajęć dydaktycznych na kierunkach pedagogika lub praca socjalna o nowe zagadnienia, co w efekcie przyczyni się do lepszego przygotowanie studentów   do zmieniających się potrzeb praktyki pedagogicznej;

Zadanie 2 (Filologia):  zwiększenie innowacyjności oferty dydaktycznej Katedry Neofilologii (Zakład Anglistyki i Zakład Germanistyki) poprzez włączenie wykładowców (native speakerów)  z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w UTH Rad., którzy przeprowadzą wykłady otwarte z zakresu dydaktyki tłumaczeń artystycznych  i dialektów języka angielskiego i języka niemieckiego.


Część filologiczna (ZADANIE 2. WŁĄCZENIE WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY W PROWADZENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W UTH RAD.) zaplanowanego projektu polega na włączeniu wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w UTH Rad. Zaplanowano 3 edycje semestralnych zajęć dydaktycznych/wykładów.: I edycja 10.2018-01.2019r.; II edycja 02.2019-06.2019; III edycja 10.2020- 02.2021 łącznie 96h. Warsztaty z dydaktyki tłumaczeń artystycznych  i dialektów języka angielskiego oraz języka niemieckiego.  Za realizację działań odpowiedzialny jest Asystent Koordynatora Wydziałowego WFP. W związku z ogólnoświatową epidemią koronawirusa w marcu 2020 terminy oraz forma realizacji (MS Teams) wykładów zagranicznych zostały zmienione i zaktualizowane,  a wszystkie zaplanowane działania przesunięte w czasie do końca 2021 z uwzględnieniem początku 2022 (styczeń-luty).

Asystentem Koordynatora WFP dla Zadania 2 z Katedry Neofilologii jest Pan dr Jacek Kowalski.